Comunicate de presa

Decontarea tratamentelor în străinătate prin DSP

Decontarea tratamentelor în străinătate în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, modificat și completat de Ordinul nr. 814/2018

În situația în care sunteți diagnosticat cu o afecțiune gravă, iar aceasta nu este inclusă în pachetul de bază al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și aveți nevoie de fonduri pentru plata unui tratament ce urmează să fie efectuat în străinătate, puteți consulta informațiile prezentate în conținutul acestui articol.

Sumele aferente plății tratamentelor realizate în străinătate pot fi decontate de Ministerul Sănătății în baza

Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, modificat și completat de Ordinul nr. 814/2018.

În vederea obținerii fondurilor, este necesară parcurgerea următoarelor etape, fie de către pacient / un reprezentant legal al acestuia, fie de către aparţinător (soţ/soţie, rudă de gradul IV):

 1. Pot beneficia de tratamente medicale în străinătate numai pacienții care suferă de afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, sunt înscriși pe lista unui medic de familie, au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenței medicale, respectiv asistență medicală primară, de specialitate, și care au fost spitalizați în unități sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională și tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită;
 2. Documentele medicale ale pacientului (bilet de ieşire din spital, scrisoare medicală, rezultate investigaţii medicale, recomandarea medicului curant privind efectuarea tratamentului în străinătate etc.) se depun de către acesta, reprezentantul legal al acestuia sau de către aparţinător (soţ/soţie, rudă de gradul IV) la direcţia de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază pacientul, împreună cu o cerere din partea acestuia, a reprezentantului legal sau a aparţinătorului însoţită de copii ale documentelor de identitate ale acestora;
 3. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 1 an, dosarul necesar pentru accesul la tratament în străinătate se poate întocmi imediat după diagnosticarea într-o unitate sanitară din cadrul unui centru universitar, fără a mai fi necesară parcurgerea tuturor etapelor prevăzute pentru pacienții din alte categorii de vârstă;
 4. Dosarul este analizat de către o comisie de specialitate teritorială formată din minim 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, preşedintele fiind numit prin ordin de către ministrul sănătăţii, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;
 5. În situaţia în care o comisie teritorială de specialitate dintr-un centru universitar nu este funcţională, dosarele pacienţilor din judeţele arondate acestei comisii vor fi analizate de către comisiile de specialitate teritoriale din alte centre universitare, conform dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii, până la remedierea situaţiei;
 6. Dacă pacientul sau reprezentatul legal al acestuia își exprimă opțiunea pentru efectuarea corespondenței, acesta va prezenta direcţiei de sănătate publică documente oficiale emise de clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, cu antet şi semnătură, care cuprind cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 10 din Ordinul nr. 50/2004 (https://lege5.ro/Gratuit/gi2tonzsgm/anexa-nr-10-la-ordinul-nr-50-2004-ordin-1011-2011?dp=gu3dinrsgy4dq). Sunt considerate valide numai documentele transmise în original sau, după caz, prin fax ori prin e-mail, în formă scanată şi traduse de către un traducător autorizat. În situaţia în care clinica nu transmite oferta de tratament conform anexei nr. 10, documentul transmis va trebui să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la costul evaluării pacientului, costul total al tratamentului care urmează a fi efectuat şi ce cuprinde acesta, precum şi la costul de spitalizare;
 7. În situația în care numărul clinicilor unde poate fi realizat tratamentul este limitat, iar comisia de specialitate teritorială recomandă o singură clinică în procesul-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, va fi acceptată o singură ofertă de tratament de către comisia teritorială, dacă se motivează alegerea făcută. Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății poate aproba efectuarea tratamentului la clinica recomandată, caz în care nu mai sunt necesare cele 3 oferte de tratament;
 8. Dacă pacientul sau aparţinătorul legal al acestuia solicită realizarea tratamentului la o altă clinică față de cea recomandată de către comisia teritorială de specialitate în procesul-verbal medical, acesta poate urma tratamentul la clinica solicitată, cu condiţia să asigure din fonduri proprii diferenţa de cost faţă de oferta transmisă de către clinica pentru care s-a primit aprobarea, atât pentru efectuarea tratamentului, cât şi pentru transport, până la finalizarea tratamentului. În acest sens, pacientul sau aparţinătorul acestuia va semna o declaraţie pe propria răspundere conform căreia se obligă să suporte toate costurile suplimentare;
 9. Costurile cu tratamentul medical sunt asigurate de către Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat anual şi trimestrial şi acoperă următoarele:
 • tratamentul medico-chirurgical;
 • tratamentul intervenţional;
 • tratamentul radioterapic;
 • spitalizarea;
 • transportul pacientului;
 • transportul însoţitorului, în cazul pacienţilor cu vârstă cuprinsă între 0 şi 18 ani.
 1. Dispoziţia bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite;
 2. În cazul în care suma facturată pentru tratament este mai mică decât cea aprobată, diferenţa va putea fi utilizată în acelaşi scop, dacă este cazul, sau pentru efectuarea controalelor periodice, la solicitarea clinicilor din străinătate, în cursul aceluiaşi an calendaristic, cu aprobarea comisiei Ministerului Sănătăţii;
 3. Dacă situația pacientului aflat la tratament în străinătate se agravează și sunt necesare intervenții suplimentare, comisia poate aproba continuarea tratamentului în cadrul clinicii din străinătate, în baza unui document justificativ eliberat de către reprezentanții clinicii, care va cuprinde diagnosticul, tipul de tratament ce urmează a fi efectuat și costurile pe care le implică acesta, la solicitările direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.