Comunicate de presa

Decontarea tratamentelor în străinătate prin formularul S2

Pacienții care se confruntă cu o boală gravă și care necesită tratament medical în străinătate pot benefica de ajutorul oferit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin Formularul S2 (fost E 112). Acesta se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/72, pentru următoarele categorii:

 • lucrătorii și membrii lor de familie care, după ce au dobândit dreptul la asigurarea de sănătate într-un stat membru UE, sunt autorizați de casa de asigurări de sănătate din acest stat să revină pe teritoriul statului membru UE în care îți au reședința sau să-și transfere reședința pe teritoriul unui alt stat membru;
 • toate persoanele asigurate și membrii lor de familie care sunt autorizați de casa de asigurări de sănătate să se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat stării lor de sănătate.

În cazul realizării unor tratamente medicale, pacienții trebuie să întrunească cumulativ două condiții:

 1. tratamentul medical se regăsește printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
 2. tratamentul nu se poate acorda pacientului în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obținerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea de sănătate la momentul dat și evoluția probabilă a bolii.

De asemenea, este foarte important de știut faptul că:

 • spitalul/clinica unde pacientul dorește să realizeze tratamentul medical trebuie să fie localizată într-­o țară membră a Uniunii Europene sau Elveția;
 • spitalul/clinica trebuie să aibă încheiat contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate din țara respectivă.

În vederea obținerii formularului, pacienții trebuie să parcurgă următorii pași:

 1. traducerea documentelor medicale fie în limba engleză, fie în limba țării unde se află spitalul sau clinica;
 2. transmiterea dosarului tradus către medicul specialist din străinătate și obținerea acordului din partea spitalului/clinicii;
 3. scrisoarea de acceptare a pacientului pentru tratament eliberată de spitalul/clinica din străinătate trebuie să conțină următoarele informații: numele pacientului, diagnosticul, serviciile medicale ce urmează a fi asigurate, data la care spitalul/clinica primește pacientul, perioada de timp estimativă pentru realizarea tratamentului, respectiv acordul pentru Formularul S2 în vederea decontării costurilor tratamentului.

Atenție: unele spitale/clinici pot solicita pacienților, la data internării, transferul unei sume în contul spitalului/clinicii, ca și garanție pentru situația în care sunt necesare anumite investigații ce nu pot fi suportate de Formularul S2. Aceste detalii nu se completează în cadrul scrisorii de acceptare, ci se transmit separat de către spital/clinică.

 1. traducerea scrisorii de acceptare în limba română (în acest sens, traducerea trebuie să fie autorizată și nu se solicită autentificarea notarială a acesteia).
 2. depunerea unei cereri scrise la Casa de Asigurări de Sănătate din județul de domiciliu prin care se solicită Formularul S2 (http://www.cnas.ro/casmb/page/formulare-europene.html). Dosarul depus trebuie să conțină, pe lângă cererea scrisă, și următoarele documente:
 • copie a actului de identitate sau certificat de naștere în cazul minorilor – copii și originale pentru conformitate;
 • procură legalizată, în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele pacientului;
 • dovada calității de asigurat, după caz;
 • dosar medical care va conține înscrisuri medicale: copii ale documentelor medicale și raport medical – http://www.cnas.ro/casmb/media/files/Formular_E112_raport_medical.pdf;
 • scrisoarea de acceptare din partea spitalului/clinicii din statul membru al UE sau al SEE în care se intenționează efectuarea tratamentului medical sau a serviciului medical de care are nevoie pacientul, respectiv disponibilitatea de a asigura tratamentul, respectiv serviciul medical, în baza Formularului S2, precum și specificarea perioadei în care se va realiza tratamentul;
 • traducerea autorizată a confirmării.
 1. Cererea însoțită de documentele mai sus menționate se depun la registratura Casei de Asigurări de Sănătate.

Cererea de eliberare a Formularului S2 se eliberează în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Formularul S2 se eliberează înainte de plecarea pacientului la tratament, în străinătate. Cu toate acestea, Formularul poate fi eliberat și după plecarea persoanei beneficiare în străinătate, în următoarele situații:

 • în caz de forță majoră, documentul neputând fi emis anticipat;
 • nu a fost achitată de către pacient contravaloarea serviciilor medicale înaintea eliberării formularului.

În acest caz, Casa de Asigurări întocmește un referat prin care se argumentează și justifică situația de forță majoră, document care va sta la baza eliberării formularului S2 (E112). Prestațiile în baza formularului S2 (E112) se decontează numai între instituții, pe bază de facturi.